Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ
NİĞDE-BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine azami özen göstermekteyiz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında Veri Sorumlusu olarak sizleri en şeffaf şekilde aydınlatmak ve bilgilendirmek istemekteyiz.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı 
Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Müdürlüğümüz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, 4562 sayılı OSB Kanunu ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan faaliyet ve hizmetlerini mevzuata ve Bölge Müdürlüğümüz politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Müdürlüğümüzün iş birimleri ve ofisler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultudaki faaliyet ve hizmetlerin yürütülmesi, Müdürlüğümüze üye olan veya olmayan, iş başvurusu yapan, katılımcı, yer sahipleri ve/veya kiracılara dair verilen her türlü hizmetin yürütülmesi, Müdürlüğümüzün kısa, orta ve uzun vadedeki hizmet politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması, Müdürlüğümüzün insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi, Müdürlüğü’nün ve BOROSB ile iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, Satışa bağlı faturalandırma dahil her türlü muhasebese işlemleri gerçekleştirmek, sizlere sunulan ürün ve hizmet satışı, satış sonrası destek, gerekli işlemlerin icrası ve takibi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, risk değerlendirmesi yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel süreçlerin planlanması ve icrasının gerçekleştirilmesi, ticari işlemlerde basiretli tacir gibi davranma yükümlülüğünü yerine getirilmesi, BOROSB bünyesinde alınan stratejik ve idari kararlar hakkında sizlerin bilgilendirilmesi, talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesinin sağlanması, iş geliştirme çalışmalarının yapılması, her türlü sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve hukuki talep ve işlemlerin takip ve icrasını sağlanması, BOROSB binalarını ziyaret etmeniz ve bölge sınırları içerisine girmeniz halinde güvenliğinizin sağlanması ve takibinin yapılması, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrasının yapılması, bazı etkinliklerin organizasyonunun ve takibinin sağlanması,  Müdürlüğümüz iş ve çalışan güvenliğinin sağlanması, BOROSB’ nin ve bağlı kuruluşlarının itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması araç plaka okuma sistemi ile takip vb. amaçlarla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
BOROSB tarafından kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmıştır.
Kişisel verilerinizin Müdürlüğümüz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.borosb.org.tr  internet adresinden ulaşabileceğiniz “NİĞDE-BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Kişisel Verileri Koruma, İşleme ve İmha Politikası” nda yer verilmiştir.
Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 
Kişisel verileriniz, BOROSB bağlı kuruluşlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, BOROSB Müdürlüğü, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu’na, BOROSB ile irtibatlı Organize Sanayi Bölgelerine ve BOROSB Şirketleri’ne, BOROSB Üst Kuruluşu ve yetkililerine, katılımcı ve kiracılara, yer sahiplerine, BOROSB ile iş birliği içerisinde bulunan yahut BOROSB ile iş yapan kamu-özel kurum ve kuruluşlara, OSBÜK’ e hukuken yetkili diğer özel-kamu tüzel kişileri ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: BOROSB’ nin faaliyetlerinin sürdürülmesi ile BOROSB’ nin insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri 
Kişisel verileriniz, BOROSB tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi
BOROSB, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, BOROSB, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.
Veri Güvenliğine İlişkin Önlem ve Taahhütler
BOROSB,
• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.
BOROSB elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile ilgili yasal mevzuata aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır
Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Haklarına sahipsiniz.
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde http://borosb.org internet adresimizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak  e-posta yoluyla ya da ANKARA ASFALTI 9.KM BOR/NİĞDE adresine yazılı olarak, ya da varsa BOROSB ye daha önceden bildirdiğiniz ve BOROSB sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile  adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.
Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise BOROSB talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.
Metin’deki Değişiklikler
BOROSB, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. BOROSB’ nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.